mona mona

Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art.13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018r. PHU MONA Wiesław Kusiak z siedzibą w Bełchatowie informuje Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarza Państwa dane osobowe (dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych
z ochroną danych.

1. Administratorem Państwa danych jest PHU „MONA” Wiesław Kusiak (dalej jako „MONA”),
z którym można się skontaktować:

 • pisemnie, kierując korespondencję pod adres: PHU MONA Wiesław Kusiak, ul. Piłsudskiego 28, 97-400 Bełchatów,
 • telefonicznie, pod numerem +48 44 635 25 03
 • e-mailowo, pod adresem: rodo@mona.com.pl


2. Państwa dane są przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora Danych takich jak:

 • prowadzenia statystyk i analiz działalności i struktury rynkowej kontrahentów,
 • optymalizacji zaopatrzenia bezpośrednich odbiorców MONA w towary będące w ofercie MONA, w  szczególności poprzez opracowywanie ofert odpowiadających potrzebom i potencjałowi   klientów detalicznych takich podmiotów,
 •  prowadzenia rozliczeń z dostawcami na podstawie wielkości sprzedaży towarów będących w ofercie MONA na rzecz bezpośrednich odbiorców MONA,
 • rozliczenie ilościowe zamówienia złożonego u dostawcy, w tym ustalenie potencjalnych braków wyrobów tytoniowych,
 • monitorowanie obrotu towarów handlowych,
 • obrona przed roszczeniami czy też zapobieganie oszustwom podatkowym i celnym,
 • obsługi o charakterze handlowym, w tym usługi logistyczno-transportowe.

3. Państwa dane są przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych na podstawie art. 6 ust. 1 RODO.

4. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:

 • naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy,
 • instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy,
 • naszym podwykonawcom np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, podmiotom gospodarczym realizującym na rzecz Państwa usługi logistyczno-transportowe, upoważnionym pracownikom i współpracownikom.


5. Mają Państwo prawo do:     

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i usunięcia danych,dostępu do danych,  ograniczenia przetwarzania danych,
 • sprostowania i uzupełnienia danych,  
 • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych, przeniesienia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.


6. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonywania obsługi o charakterze handlowym, podanie przez Państwa danych jest warunkiem wykonywania powyższej obsługi. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do realizacji obsługi o charakterze handlowym. Dodatkowo, tam gdzie ma to zastosowanie, zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jesteśmy 
   zobowiązani do zidentyfikowania Państwa oraz do zebrania i zapisania Państwa danych.

7. Państwa dane będą przetwarzane:

 • w zakresie realizacji obsługi o charakterze handlowym – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz dla realizacji ewentualnych roszczeń,
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na administratorze danych w związku z prowadzeniem działalności i realizacji zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez administratora danych,
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora danych stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.


8. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.